วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติพ่อขุนราม ลูกพ่อขุนราม.รายงานตัว.

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์
พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรม ทรงทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี
พ.ศ. 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้

 และพระองค์ยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน
จนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา
      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึง
ได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์เป็น
"มหาราช" พระองค์แรกของชาติไทย และได้ร่วมกันสร้างพระ
บรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นไว้เพื่อสักการะ
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย โดยจังหวัดสุโขทัย

ได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา 

      ต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย
 และจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณากำหนด
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยเหตุผลว่า
 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกขอ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่
 17 มกราคม พ.ศ. 2533
      วันที่ 17 มกราคมของทุกปี จึงถือเป็น วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มี งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี
 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
 และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ
      สถานที่จัดงานคือ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เฉพาะการแสดงช้างศึก และศิลปะการต่อสู้)


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์
พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรม

 ทรงทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี
พ.ศ. 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้

และพระองค์ยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน
 จนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา
      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ รัฐบาลและปวงชนชาวไทย
จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์เป็น
"มหาราช" พระองค์แรกของชาติไทย และได้ร่วมกันสร้างพระ
บรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นไว้เพื่อสักการะ
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย

โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา 

      ต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และจัดเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณากำหนด
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 ด้วยเหตุผลว่า เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 โดยถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533
      วันที่ 17 มกราคมของทุกปี จึงถือเป็น
 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มี
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี
 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย
 พิธีบวงสรวงและขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ
      สถานที่จัดงานคือ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนราม
คำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 (เฉพาะการแสดงช้างศึก และศิลปะการต่อสู้)


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์
พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรม ทรงทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี
พ.ศ. 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ และพระองค์ยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน
 จนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา
      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์เป็น
"มหาราช" พระองค์แรกของชาติไทย และได้ร่วมกันสร้างพระ
บรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นไว้เพื่อสักการะ
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา 
      ต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ได้พิจารณากำหนดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยเหตุผลว่า
 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 โดยถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533
      วันที่ 17 มกราคมของทุกปี จึงถือเป็น วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มี
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ
      สถานที่จัดงานคือ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เฉพาะการแสดงช้างศึก และศิลปะการต่อสู้)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น